STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Koncepční model spolku ZEM-DOM z.s.

Právní normy, tj. zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému (IZS), zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kde se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805 ze dne 23. 10. 2013) definuje ochranu obyvatelstva jako širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní v souladu podle zákona o IZS Ministerstvo vnitra, přesněji Hasičský záchranný sbor.

V duchu Koncepce ochrany obyvatelstva (2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013) nabízí spolek ZEM-DOM z.s. občanům (členům spolku), prostřednictvím svých divizí, možnost rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v oblastech civilní ochrany a civilní obrany. Ve své činnosti se obě divize spolku ZEM-DOM z.s. zaměřují především na osvětovou a preventivně výchovnou činnost a spolupráci členů spolku s orgány státní samosprávy, složkami IZS, Armády ČR a dalšími subjekty, zejména při přípravě občanů (v domovských obcích resp. krajích) na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací i přípravě občanů k obraně státu.

Vlastní činnost vykonává spolek ZEM-DOM z.s. prostřednictvím svých spolkových odborných divizí: