Koncepční model spolku ZEM-DOM z.s.

Právní normy, tj. zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému (IZS), zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kde se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805 ze dne 23. 10. 2013) definuje ochranu obyvatelstva jako širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní v souladu podle zákona o IZS Ministerstvo vnitra, přesněji Hasičský záchranný sbor.

Vlastní činnost vykonává spolek ZEM-DOM z.s. prostřednictvím svých spolkových odborných divizí:

 • STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (divize C.O.O.) - zaměřená na civilní ochranu, obecní bezpečnost a ochranu tzv. měkkých cílů
 • ZEMSKÁ DOMOBRANA (divize Z.D.) - zaměřená na civilní obranu a přípravu občanů na mimořádné či krizové události a k obraně státu

V duchu Koncepce ochrany obyvatelstva (2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013) nabízí spolek ZEM-DOM z.s. občanům (členům spolku), prostřednictvím svých divizí, možnost rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v oblastech civilní ochrany a civilní obrany. Ve své činnosti obě divize spolku ZEM-DOM z.s. vyvíjí činnost především v oblastech:

 • všeobecná civilní ochrana a obrana
 • osvětová a preventivně výchovná činnost
 • příprava občanů (v domovských obcích resp. krajích) na mimořádné a krizové události
 • provádění záchranných a likvidačních prací i příprava občanů k obraně státu ve spolupráci členů spolku s orgány státní samosprávy, složkami IZS, Armády ČR a dalšími subjekty
 • osobní obranné prostředky a zásady jejich použití
 • ochrana a obrana měkkých cílů, včetně prevence kriminality
 • metodická i praktická příprava na nouzové přežití a zásobování
 • zdravověda a zásady první pomoci
 • analýza, zpracování a přenos informací, včetně nouzových systémů ARES, SVAR apod.
STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...