STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji.

Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Za válečného stavu se civilní ochrana stává součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. Zde je definována civilní obrana jako „plnění některých nebo všech zde uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití“.

Nové právní normy, tj. zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému (IZS), zavádí pojem ochrana obyvatelstva, kde se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805 ze dne 23. 10. 2013) definuje ochranu obyvatelstva jako širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Obecnou koordinační roli v oblasti ochrany obyvatelstva plní v souladu podle zákona o IZS Ministerstvo vnitra, přesněji Hasičský záchranný sbor. Hasiči jsou dnes ale plně vytíženi řadou náročných úkolů při likvidaci havárií, požárů, záplav, osobních i jiných tragédií atd. a této práce si všichni vysoce vážíme. Většinou už nemají kapacity a mnohdy ani vůli se věnovat dalšímu systematickému a dlouhodobému rozpracování těch úkolů, které jsou dle příslušné legislativy ČR povinnostmi obcí a jejich představitelů. Zejména se jedná o tvorbu metodik, zajištění krytů a dalších zařízení ochrany obyvatelstva, preventivní školení obyvatelstva, rizikové analýzy, krizové řízení a další, mnohdy i vysoce kvalifikované otázky např. radiační či chemický monitoring a průzkum, zdravotní a jiné přípravy občanů na zvládání mimořádných situací, především většího rozsahu.

A právě v tomto směru, v duchu koncepce ochrany obyvatelstva, chce divize STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (spolku ZEM-DOM z.s.) posílit oblast civilní ochrany obyvatelstva svým zaměřením na:

  • spolupráci při zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v obci v součinnosti s Policií ČR a obecní policií
  • ochranu a obranu tzv. měkkých cílů, včetně sebeobrany, řešení konfliktních situací a manipulace s osobními obrannými prostředky i zbraněmi
  • analýzu a monitoring bezpečnostních rizik v obci, včetně chemického resp. radiačního monitoringu
  • metodickou a praktickou přípravu na nouzové přežití a zásobování, včetně nouzové topografie (orientace bez mapy, bez GPS) při mimořádných situacích a při užívání a aktualizaci evakuačních plánů
  • odbornou přípravu a spolupráci s radioamatérskými spolky při zajištění nouzového rádiového spojení (ARES/SVAR)
  • preventivně výchovnou činnost mezi občany a mládeží, podpora a organizování volnočasových aktivit, sportovních, branných, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů pro dospělé i mládež
  • navazování spolupráce, koordinace a metodické vedení jednotlivců (zejména specialistů ochrany obyvatelstva a dalších dobrovolníků) a jednotek Stráže civilní ochrany obyvatelstva (C.O.O.) při navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady), orgány Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), složkami IZS, podniky a dalšími právnickými osobami za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace bezpečnostních a preventivních opatření v obci resp. kraji.

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj této spolkové divize nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!

 

 

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...