ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako "domobranci", spíše symbolicky ozbrojených, pochopitelně pouze legálními zbraněmi v souladu se zákonem, s územní organizační strukturou. Úkoly a poslání jsou spíše preventivní a strážní (obrana oblasti, ve které žije rodina), než vojenské. Divize Z.D. šíří vzdělávání veřejnosti, jak se zachovat se při řešení různých nenadálých krizových situací. Vše, co domobranci dělají, dělají dobrovolně, ve svém volném čase a na vlastní náklady.

Zemská domobrana (včetně všech svých členů), jako divize spolku registrovaného pod Ministerstvem spravedlnosti, dbá platných zákonů ČR a kdykoli je připravena hájit ústavní pořádek a demokratické zřízení naší vlasti. Pozicí divize Z.D. není rusofilie, amerikanismus, islamismus ani jiná fobie či ismus. Pozicí divize Z.D. je vlastenectví, suverénní a svobodná Česka republika. Přejeme si dobré vztahy se všemi státy, s důrazem na sousední země, které o to mají a budou mít zájem, a nejsou zapojeny do porušování zákonů a mezinárodního práva. Jsme pro pomoc potřebným, ale pouze dle našich možností, a ne na úkor vlastního obyvatelstva. Jsme pro státem podporované branné spolky, s úzkou spoluprací s policií a armádou, pro možnost šíření domobraneckých myšlenek k ochraně rodiny, obce a státu, a pro výchovu mládeže k vlastenectví a obraně vlasti.

V České republice neexistuje civilní obrana v takové podobě jako např. ve Švýcarsku či Izraeli, několik let ani základní povinná vojenská služba, na rozdíl např. od Polska, Německa, Rakouska. Proto je v zájmu každého občana, aby se připravoval v kompetentním spolku, jako je např. Zemská domobrana, pod vedením zkušených instruktorů. Navíc získá teoretické informace a praktické zkušenosti, jak zabezpečit sebe a svoji rodinu. Na ochranu a obranu tak nebude nikdy sám, v organizovaném kolektivu je síla. Je tady ještě jedna možnost, služba v Armádě ČR či aktivních zálohách armády. Pro aktivní vlastence však není možná, protože každý zájemce o tuto službu musí podepsat, že není extrémista. V dnešní době je ale bohužel každý aktivní vlastenec označován za fašistu, rasistu, xenofoba, prostě za extrémistu.

Místní domobrana se především postará o svoje rodiny a blízké, především v rámci domovské obce resp. kraje. Proč by se také měla starat o lidi, kteří se dnes domobrancům vysmívají, kteří domobranu jen pomlouvají a "nálepkují", anebo se vůbec na krizové situace nepřipravují? Domobranci jsou vedeni k tomu, aby převedli do praxe získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, jakým způsobem si zabezpečit pro sebe a své blízké zásoby např. potravin (s důrazem na dlouhodobé přežití) a jak se celkově připravovat na různé krizové situace. Domobrana ve spolupráci se starostou, (či jiným zastupitelem) s policií, popř. s armádou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) (v případě mimořádných událostí) pomůže zajistit pořádek ve městě nebo v obci.

Co není Zemská domobrana, aneb nepravdivé mýty

 • Domobranci představují značnou hrozbu, protože chtějí převzít moc ve státě. -> To v žádném případě, protože za nikoho ten chlév čistit nebudeme, ať si ten svůj bordel dají do pořádku sami... Místní domobrana se především společně postará o svoje rodiny a své blízké.
 • Domobranci běhají po lesech se zbraněmi, nabitými ostrými náboji. -> To rozhodně ne! Pokud domobranci cvičí v lese, nebo v opuštěném objektu, ať je to nácvik přesunu, taktika obranného boje a tak dál, zásadně s maketami zbraní. Zbraně na zbrojní průkaz používáme zásadně jen na oficiální střelnici!
 • Domobranci jsou nebezpeční magoři, kteří nosí zbraně nabité ostrými náboji. -> Opět lež! Každý držitel zbrojního průkazu je prověřen policií ČR, tj. splňuje ze zákona podmínky bezúhonnosti i spolehlivosti, musí dodržovat a dodržuje předepsané zákony.
 • Domobranci při patrole podél hranice vyhlížejí uprchlíky. -> Hloupost! Domobranci podél hranic provádějí hlídkovou činnost, ne z důvodu, že by momentálně hledali imigranty, ale z důvodu, aby dopodrobna poznali terén. V případě, že by policie, nebo armáda byla nasazena na hlídání hranic, vždy se jim hodí lidé, kteří dobře znají terén a mají určité vojenské znalosti.
 • Domobranci při patrole ve městě vyhlížejí uprchlíky. -> Další hloupost! Domobranci ve městě provádějí hlídkovou činnost a prevenci kriminality, ne z důvodu, že by momentálně hledali imigranty, ale z důvodu aby dopodrobna poznali terén. Pokud během své činnosti zjistí trestnou činnost, nebo výtržnost, přivolají hlídku policie, popř. rychlou záchrannou službu.
 • Domobrana je parta násilníků a bitkařů, kteří chtějí udělat ve městě pořádek podle svého, a nedostali by se nikdy k ficiálním ozbrojeným složkám. -> Nesmysl! Ve skutečnosti jsme většinou tátové a mámy od rodin, kteří milují svoji vlast a svoji rodinu, a chtějí být připraveni, a ne zaskočeni, jakoukoli mimořádnou situací. Do aktivních záloh se domobranec nemůže dostat z důvodu, že dnes jsou vlastenci označováni za extrémisty a také někteří z nás již mají nad 60 let. Jinak řada dříve narozených domobranců sloužila v ČSLA, a tak by nemusela ani absolvovat např. povinný základní šestitýdenní výcvik v aktivních zálohách.
 • Všichni domobranci doslova milují Rusko. -> Opět nepravda! Ne všichni jsou přívrženci Ruské federace, ale historie dává přívržencům Ruska za pravdu.
 • Z Ruské federace dostává domobrana peníze. -> Znovu lež! Pokud bychom dostávali finanční podporu z Ruské federace, byli bychom dnes již mnohem dál v organizování a působení. Žádné peníze nedostáváme ani od ministerstva vnitra ani od ministerstva obrany ani od jiné tuzemské či zahraniční instituce. Veškeré náklady si každý domobranec musí platit ze svého, ať je to stejnokroj, výstroj a výzbroj, a veškeré další náklady.
 • Domobranci chtějí rozpoutat občanskou válku. -> Naopak! Chceme žít v míru a rozhodně si nepřejeme válčit. Ale uvědomujeme si nutnost být připraveni na jakékoli krizové situace. Podporujeme vznik obdobné organizace, jako byl kdysi SVAZARM, a naším dlouhodobým cílem je znovuzavedení výuky civilní ochrany a obrany obyvatel pro širokou veřejnost a vytvoření branných spolků v souladu s příslušným zákonem.
 • Domobranci jsou k smíchu. -> Opravdu??? Že si někdo zvedne fyzičku, naučí se sebeobranu a první pomoc? Tím rozhodně nikomu neubližuje. Vysmívat se lidem, kteří dávají jasně najevo, že jsou připraveni bránit sebe, své blízké a svoji vlast, je přinejmenším ubohé.
 • Domobranci porušují zákony. -> Zákony v ČR platí pro každého, bez výjimky. Všichni budou za porušení jakéhokoli zákona potrestáni naprosto stejně, takže je úplně jedno, jestli zákon poruší člen domobrany, nebo občan v civilu. My všichni, kdo jsme v domobraně (a i naši sympatizanti), si s plnou vážností uvědomujeme nutnost dodržovat zákony ČR, už jen proto, aby tu zbytečně nevznikl chaos a bezpráví.

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj této spolkové divize nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!

 

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...