Sympatizant (zájemce) je fyzická nebo právnická osoba, která není členem spolku ZEM-DOM z.s., ale s činnostmi spolku sympatizuje a má zájem podpořit spolek v oblastech jeho působnosti nebo v působnosti jeho divizí STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (divize S.O.B) či ZEMSKÁ DOMOBRANA (divize Z.D.).

Partnerem jsou především právnické osoby (ale i fyzické osoby), spolupracující se spolkem ZEM-DOM z.s., případně jeho divizemi, nebo poskytující spolku finanční (sponzorský) dar či služby na základě smluvního vztahu.

Zájemce nebo partner může podpořit činnost spolku spolku ZEM-DOM z.s., případně jeho divizí, zakoupením vybraných propagačních symbolů (nášivek, odznaků) nebo zasláním finančního daru na bankovní účet spolku:

číslo bankovního účtu

9428102017 / 2010

IBAN: CZ48 2010 0000 0030 0707 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 
zpráva příjemci ve tvaru

DAR - <účel>

DAR - <účel> - <jméno a příjmení> , <datum narození>

DAR - <účel> - <název dle OR> , <>

 

Pouze chcete-li vystavit Potvrzení o daru

 

Dar spolku lze poskytnout na některý z následujících účelů, označení příslušného <účelu> uveďte i do zprávy pro příjemce:

<účel> variabilní symbol popis
ČP

CID - členské identifikační číslo ve tvaru XXXXXX

roční členský příspěvek ve výši 100,- Kč

ZEMDOM 000 dar na rozvoj a veškerou činnost spolku
Z.D. 111 dar na rozvoj a činnost divize ZEMSKÁ DOMOBRANA
C.O.O. 222 dar na rozvoj a činnost divize STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA

 

Poskytnutní daru spolku je tzv. odečitatelnou položkou ze základu daně z příjmu - Potvrzení o přijetí daru lze vystavit, pokud jsou ve zprávě pro příjemce uvedeny identifikační údaje daárce, tj. jméno, příjmení. datum narození u fyzické osoby a název, IČ u právnické osoby, a výše daru dosáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za rok.

 

Chcete-li se stát zájemcem nebo partnerem, vyplňte následující elektronický formulář:

___________________________________________________

SOUHLAS ZÁJEMCE / PARTNERA

___________________________________________________

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...