Emanuel Svoboda

Společnost s většinovým vlastnickým podílem ČR a.s. ČEZ hodlá prodat uhelnou elektrárnu Počerady majiteli povrchového hnědouhelného lomu Vršany Ing. Pavlu Tykačovi. Z tohoto hnědouhelného lomu Vršany se dodává hnědé uhlí do této elektrárny, kterou a.s. ČEZ nechce již modernizovat v důsledku postupného snižování vypouštění množství CO2 do ovzduší, ke kterému se minulý předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka písemně zavázal na mezinárodní konferenci o ochraně klimatu konané v Paříži.

Tato elektrárna má celkový elektrický výkon zhruba 1000MW a nejen podle mého názoru bude velmi obtížné a finančně nákladné nahradit její elektrický výkon elektrickými výrobními zdroji bez vedlejší produkce CO2, například fotovoltaickými panely, větrnými turbínami, zdroji spalujícími dřevní štěpku a zdroji spalujícími bioplyn vyrobený ze zemědělských plodin. Například ČR se mimo jiné také písemně zavázala, že do roku 2030 se v ní bude vyrábět zhruba 32 procent elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů.

V letech 2018 a 2019 došlo také mimo jiné k plošně velkému uschnutí lesních porostů v horním a středním povodí řeky Jihlavy v důsledku kůrovcové kalamity. V důsledku tohoto stavu došlo také k zmenšeným vodním průtokům na této řece na které je i vodní nádrž Dalešice, z které se odebírá voda nutná k chlazení kondenzátorů páry v jaderné elektrárně Dukovany. Jestliže dojde zásoba vody v této vodní nádrži bude se v budoucnosti muset zastavit provoz výroby elektrické energie v této jaderné elektrárně a do ČR by se muselo dovážet zvýšené množství elektrické energie z ciziny a tento postup by podstatně zdražil cenu elektrické energie v ČR se všemi negativními důsledky na průmyslovou a zemědělskou produkci a na průměrně velké snížení životní úrovně obyvatel v ČR v důsledku masivního růstu cen.

Z výše uvedených informací je patrné, že ČR musí snížit postupně do roku 2030 produkci CO2 a zároveň značně navýšit výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů a to bude velmi obtížné, například proto, že se v ní již nemohou stavět velké a střední vodní elektrárny, protože by došlo, k velkému zaplavení soukromých pozemků a budov a jejich majitelé by za ně chtěli velké finanční náhrady.

V ČR jsou také zhruba čtyřikrát horší větrné podmínky než na severu Německa, Dánska a Holandska. Také zdroje lesní štěpky jsou v ČR již nedostatečné a další zvýšené pěstování zemědělských plodin pro energetické účely by vyvolalo i zvýšení dnes již tak obrovského dovozu základních potravin do ČR z ciziny. Jesště více by se snížila již tak chabá potravinová bezpečnost.

V podmínkách ČR je možno ale vyrábět elektrickou a tepelnou energii pomocí soustav hlubokých vrtů o hloubce zhruba pěti tisíc metrů do kterých se tlakovými vodními čerpadly vhání do poloviny jejich počtu čistá studená voda a z druhé jejich poloviny potom vyvěrá voda horká ohrátá geotermální enregií. Například v případě provedení těchto hloubkových vrtů v blízkosti uhelné elektrárny Počerady by se z nich mohla získat horká minerální voda, která by sloužila k předehřevu destilované vody vystupující z kondenzátorů páry. Takto ohřátá destilovaná voda by potom byla vedena potrubím do kotlů uhelné elektrárny Počerady a v důsledku toho opatření by došlo i k snížení množství spáleného uhlí v této elektrárně při zachování množství vyrobené elektrické energie. Ochlazená minerální voda by se dala také použít k ohřevu a závlaze skleníků pro pěstování zeleniny v blízkosti této elektrárny, nebo k oteplování rybníků s intenzivním chovem ryb.

Jak jsem již psal ve svých článcích:

Co nastane po velkém sopečném výbuchu sopky Katly na Islandu?

Co nastane po velkém výbuchu sopky Yellowstone?

Velké víceleté ochlazení na zeměkouli?

Hrozí v ČR yvhlášení výjimečného stavu?

Urychlený stav aktivace dvou sopek v Kalifornii.

Dva nebo tři velké sopečné výbuchy po sobě?

Tyto články byly otištěny v Haló novinách. V blízké budoucnosti hrozí zejména na Severní zemské polokouli, že dojde k velkým sopečným výbuchům s následným velkým víceletým ochlazením a tím i k velkým víceletým nedostatkům základních potravin.

Využití geotermálního tepla pomocí hlubokých vrtů v uhelné elektrárně Počerady k účelům shora uvedeným, by víceletý nedostatek základních potravin v ČR mohlo zmírnit.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...