V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.

KDE JSOU BEZPEČNOSTNÍ STAVY ZVEŘEJNĚNY

SVAR je k dispozici na titulní straně tohoto webu, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé kraje a regiony České republiky. Každá barva představuje bezpečnostní stav v hlavních sektorech České republiky.

Střed: A S  
Sever: E H L
Západ: U K P
Jih: C J B
Východ: M Z T

SEKTORY / KRAJE

 • Střed
  • (A) hl.m. Praha
  • (S) kr. Středočeský
 • Sever
  • (E) kr. Pardubický
  • (H) kr. Královéhradecký
  • (L) kr. Liberecký
 • Západ
  • (U) kr. Ústecký
  • (K) kr. Karlovarský
  • (P) kr. Plzeňský
 • Jih
  • (C) kr. Jihočeský
  • (J) kr. Vysočina
  • (B) kr. Jihomoravský
 • Východ
  • (M) kr. Olomoucký
  • (Z) kr. Zlínský
  • (T) kr. Moravskoslezský

BEZPEČNOSTNÍ STAVY

U jednotlivých níže uvedených bezpečnostních stavů je uveden popis ohrožení občanů a popis činnosti v občanském životě.

---

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno, normální stav.

Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

---

STUPEŇ 1 - STAV POHOTOVOSTI (modrý)

Ohrožení: Zvýšené nebezpečí. Situace se komplikuje

Činnosti: Normálně se funguje v rámci občanského života, je prováděna intenzivní příprava na případnou mimořádnou situaci v osobní rovině.

---

STUPEŇ 2 - STAV VAROVÁNÍ (žlutý)

Ohrožení: Akutní nebezpečí. Situace se prudce zhoršuje.

Činnosti: Prioritou před normálním občanským životem je příprava na možnost vyhlášení nejvyššího stupně STAVU OHROŽENÍ

---

STUPEŇ 3 - STAV OHROŽENÍ (červený)

Ohrožení: Mimořádně nebezpečná situace. Situace je velmi kritická, bezprostřední ohrožení na životě nebo zdraví.

Činnosti: Všechny aktivity občana a jeho rodiny směřují výhradně k naplnění operačních plánů krajů, měst a obcÍ.

 

ZPŮSOBY AKTIVACE BEZPEČNOSTNÍCH STAVŮ

FORMA WEBU

 • Na titulní straně webu, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé sektory v rámci České republiky.

FORMA SMS

 • V případě funkčního mobilního spojení zasláním textové zprávy (SMS) zvoleným příjemcům o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ

 • Na dohodnuté sdílené frekvenci nebo kanálu PMR navázáním spojení se zvolenými příjemci dle pravidel spojení a předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

JINÁ FORMA

 • Při selhání technických prostředků je možné zvolit předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů jiným, předem dohodnutým, způsobem (např. kurýrem, apod.) zvoleným příjemcům.

 

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...