Vytisknout

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.

KDE JSOU BEZPEČNOSTNÍ STAVY ZVEŘEJNĚNY

SVAR je k dispozici na titulní straně tohoto webu, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé kraje a regiony České republiky. Každá barva představuje bezpečnostní stav v hlavních sektorech České republiky.

Střed: A S  
Sever: E H L
Západ: U K P
Jih: C J B
Východ: M Z T

SEKTORY / KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ STAVY

U jednotlivých níže uvedených bezpečnostních stavů je uveden popis ohrožení občanů a popis činnosti v občanském životě.

---

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno, normální stav.

Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

---

STUPEŇ 1 - STAV POHOTOVOSTI (modrý)

Ohrožení: Zvýšené nebezpečí. Situace se komplikuje

Činnosti: Normálně se funguje v rámci občanského života, je prováděna intenzivní příprava na případnou mimořádnou situaci v osobní rovině.

---

STUPEŇ 2 - STAV VAROVÁNÍ (žlutý)

Ohrožení: Akutní nebezpečí. Situace se prudce zhoršuje.

Činnosti: Prioritou před normálním občanským životem je příprava na možnost vyhlášení nejvyššího stupně STAVU OHROŽENÍ

---

STUPEŇ 3 - STAV OHROŽENÍ (červený)

Ohrožení: Mimořádně nebezpečná situace. Situace je velmi kritická, bezprostřední ohrožení na životě nebo zdraví.

Činnosti: Všechny aktivity občana a jeho rodiny směřují výhradně k naplnění operačních plánů krajů, měst a obcÍ.

 

ZPŮSOBY AKTIVACE BEZPEČNOSTNÍCH STAVŮ

FORMA WEBU

FORMA SMS

FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ

JINÁ FORMA