STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Systém varovných zpráv BERUŠKA je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branných spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky.

Základním principem systému varovných zpráv BERUŠKA je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území. Další šíření varovných zpráv je podmíněno osobním posouzením závažnosti přijaté zprávy příjemcem a dalším přeposláním s případnou změnou stupně závažnosti. Osobní rozhodnutí o přeposlání nebo změně stupně závažnosti nesmí být zpochybňováno ze strany původního odesílatele, jedná se o důležitý princip interní kontroly.

Zprávy zasílané v rámci systému BERUŠKA v žádném případě neslouží k rozesílání hromadných komerčních nabídek nebo k (pravidelnému) rozesílání výběru příspěvků z médií (ani alternativních k mainstreamu)!

STUPNĚ ZÁVAŽNOSTI ZPRÁV

 • STUPEŇ 3 (červený) = VÝSTRAŽNÁ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představující probíhající nebo bezprostředně očekávatelné ohrožení života a zdraví občanů s celorepublikovým dopadem, např. vlivem teroristického útoku nebo válečného stavu
  • příjemce zprávy přijme osobní opatření k ochraně života a zdraví a postupuje podle doporučení pro STAV OHROŽENÍ (viz SVAR)
 • STUPEŇ 2 (žlutý) = VAROVNÁ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představující varování k zatím neprobíhajícímu či bezprostředně hrozícímu avšak pravděpodobnému ohrožení života a zdraví občanů či jinému nebezpečí, především lokálního charakteru s možností dalšího rozšíření
  • příjemce zprávy zůstává připraven na příjmu pro případ zvýšení stupně závažnosti zprávy a postupuje podle doporučení pro STAV VAROVÁNÍ (viz SVAR)
 • STUPEŇ 1 (modrý) = INFORMAČNÍ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představujících možný dopad na bezpečnost nebo život a zdraví občanů, např. informace o přesunu vojenské techniky či skupin osob představujících potenciální nebezpečí
  • příjemce zprávy zůstává připraven na příjmu pro případ zvýšení stupně závažnosti zprávy a postupuje podle doporučení pro STAV POHOTOVOSTI (viz SVAR)
 • STUPEŇ 0 (zelený) = ZASTAVOVACÍ ZPRÁVA
  • zpráva sloužící pro zpětné potvrzení odesílateli o přijetí zprávy příjemcem, kterou ale příjemce dále neposílá, tj. nevyhodnotil ji jako dostatečně závažnou
  • jedná se o zastavení lavinového principu šíření zpráv, příjemce postupuje dle doporučení pro STAV NORMÁLNÍ (viz SVAR)

PRAVIDLO „7 TEČEK“

Odesílatel zašle varovnou zprávu 7-mi zvoleným příjemcům (7-mi "tečkám") ze svého blízkého okolí – je třeba dodržovat princip lokality a neposílat zprávy příjemcům na opačné straně republiky. Příjemci varovných zpráv tak budou zpravidla sousedé či známí z blízkého okolí (obce či max. kraje).

Každý příjemce varovné zprávy osobně posoudí závažnost (stupeň závažnosti) přijaté zprávy a případně předá svým 7-mi zvoleným příjemcům. Při předání zprávy může změnit (zvýšit či snížit) stupeň závažnosti zprávy.

Jedním (osmým) příjemcem předávané zprávy musí být i původní odesílatel varovné zprávy. Jedná se o potvrzení a další zpracování (přeposlání) zprávy. V případě snížení závažnosti na stupeň 0 (zastavovací zpráva) se posílá tato zpráva pouze původnímu odesílateli varovné zprávy jako informace o potvrzení přijetí se zastavením přeposílání.

Osobní rozhodnutí o přeposlání nebo změně stupně závažnosti nesmí být zpochybňováno či vyžadováno přeposlání ze strany původního odesílatele, jedná se o důležitý princip interní kontroly celého systému.

FORMÁT A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VAROVNÉ ZPRÁVY

Varovné zprávy v systému BERUŠKA mají následující formát (tvar):

„BERUŠKA X:  … vlastní zpráva …“

Hodnota X představuje stupeň závažnosti zprávy, tj. 0 až 3.

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ VAROVNÝCH ZPRÁV

 • FORMA SMS
  • V případě funkčního mobilního spojení zasláním textové zprávy (SMS) zvoleným příjemcům.
 • FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ
  • Na dohodnuté sdílené frekvenci nebo kanálu PMR navázáním spojení se zvolenými příjemci dle pravidel spojení a rádiové komunikace.
 • JINÁ FORMA
  • Při selhání technických prostředků je možné zvolit předání zprávy jiným, předem dohodnutým, způsobem (např. ručně psaným textem předávaným kurýrem, apod.) zvoleným příjemcům.
předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu