Domobranci!

 

Jako velitel ZD vydávám následující rozkaz k očekávaným událostem kolem 30. výročí 17.11.1989:

 

Jako příslušníci domobrany se za žádných okolností neúčastněte akcí nebo veřejných shromáždění. Na základě dlouhodobě vyhodnocovaných informací

bude snaha v termínu kolem 17.11.2019 diskreditovat domobrany a celé domobranecké hnutí pomocí tzv. false-flag operace proti nám. Též máme indicie

o potenciálně připravovném pokusu o nedemokratický státní převrat silami, které se snaží ukrást ideu 17.11. Nenechte se k ničemu vyprovokovat a ani

se nezapojujte do potenciálně protistranou zneužitelných aktivit. Pokud se někdo takových akcí zúčastní, bude jednat pouze sám za sebe a vpříadě,

že by tím poškodil dobré jméno ZD nebo domobraneckého hnutí, bude nekopromisně z organizace vyloučen.

 

17.11. je zejména oslavou Mezinárodního dne studenstva na památku našich povražděných studentů německými fašisty v roce 1939. Co se nepřipomíná,

že většina obětí byla z řad členů mládežnické organizace Národní demokracie.

Nenechte si ukrást 17. listopad novodobými bolševiky, dnešními neomaxisty a  havlofašouny, kteří masírují občany pohádkami o spontánnosti 17.11.1989. 

Stejně jako v srpnu 1968, tak i v roce 1989 a i nyní v roce 2019 se jedná barevnou revoluci organizovanou nepřáteli naší země a jejího lidu.

 

Ivo Gec

Velitel ZD

Redakce Informačně-osvětového odboru domobran vydává měsíčník DOMOBRANEC číslo 01/2019.

Rozhodli jsme se informovat vás jak o aktuálním dění v domobraneckém hnutí, tak vám poskytovat zajímavé informace, které se vám mohou hodit při plnění úkolů v domobraně, při vzniku různých mimořádných situací tak i v osobním životě. Seznámíme vás také se zajímavými články, se kterými jsme se v poslední době setkali a upozorníme vás na akce, které se budou konat.

Plný text zpravodaje (soubor .pdf) lze získat na tomto odkazu: *** DOMOBRANEC 01/2019 *** 

Vážený pane prezidente.


Obracíme se na Vás jako na vrchního velitele ozbrojených sil České republiky.


Jako velitelé domobraneckých organizací dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme, a to ve spolupráci s bezpečnostními experty z ČR i ze zahraničí, bezpečnostní situaci v České republice i blízkém zahraničí.


Chtěli bychom Vás proto upozornit na jedno reálně hrozící významné bezpečnostní riziko, které dle našich informací český stát nejen svými stávajícími kroky podporuje, ale na jehož zvládnutí není v žádném případě dostatečně připraven.


Pro potřeby velení domobraneckým organizacím byla koncem roku 2018 štábem domobrany vytvořena analýzy rizik, která v ČR i Evropě reálně hrozí, a to v horizontu od hodin až po roky.


Mezi události, které mohou nastat, patří mimo jiné finančně - ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů a na to navazující banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu ekonomické krize.


Podle oficiálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí působí k 30.6.2019 v České republice 606 483 zahraničních pracovníků. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti cizinci, kteří jsou dnes již oficiálně českými občany, nebo zde pracují načerno.


V době trvalého ekonomického růstu a relativního blahobytu postrádá řada firem dostatek pracovníků. Stále se hovoří o minimální nezaměstnanosti a tedy o nutnosti dovážet
pracovníky do zdejších montoven ze zahraničí. Zejména ze zemí bývalého Sovětského bloku - z Ukrajiny a Moldávie, z Mongolska nebo Balkánu. Hlavním motivem zahraničních pracovníků je snaha vydělat zde peníze, které budou sloužit nejen pro uživení jich samotných, ale i rodin, které často zanechali doma a pro které jsou peníze došlé ze zahraničí důležitým zdrojem příjmů. Nejnovější čísla hovoří o tom, že za rok 2018 poslali zahraniční pracovníci do svých domovských zemí přes 47 miliard korun.


Již nyní jsou zejména ve středních Čechách města, kde zahraniční dělníci tvoří až 1/3 zde žijících obyvatel. Většinu času tráví buď v práci, nebo na ubytovnách, takže až na drobné excesy dosud nejsou se zahraničními pracovníky žádné větší problémy.


Co se stane, až naplno vypukne mohutná hospodářská krize a nebude dostatek práce? Začne se masivně propouštět. Kdo bude propuštěn první - bude to generální manažer,
vedoucí provozu nebo zahraniční námezdní síla, často nekrytá žádnou smlouvou, garantující ochrannou lhůtu nebo nějaké odstupné?


Většina zahraničních dělníků je zde pouze za jediným účelem – vydělat co nevíce peněz a ty následně poslat svým rodinám. Proto zde žijí skromně, jejich jídlo je to nejlevnější, co je možné v obchodech koupit, bydlí po několika v laciných ubytovnách a na zábavu jako je kino nebo hospoda opravdu nemají dostatek zbytných peněz. Tito lidé jsou bez větších 
zásob a finančních úspor. Nyní se dostanou bez prostředků na ulici – bez zaměstnání, bez jídla a finančních prostředků nutných na to, aby se vrátili ke svým rodinám. Hladový člověk bez rodiny je zoufalý člověk. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy.


Může nastat následující situace: v důsledku rychlé a zničující finanční krize zastavuje většina podniků, zaměstnávajících zahraniční dělníky, provoz. Na hodinu a bez odstupného jsou propuštěny desítky tisíc zahraničních zaměstnanců. Nemají žádné úspory, aby zde mohli delší dobu přežívat, ani na to, aby si zajistili odjezd do svých domovů - do Mongolska, Nepálu, Albánie, na Ukrajinu. Kde na to vezmou prostředky? Jak se budou živit, čím cestovat domů? Při těchto vysokých počtech ani není možné takový exodus logisticky zvládnout.


Začnou mít hlad, žízeň, dostavuje se frustrace, beznaděj a vztek. Jsou zaznamenány první případy, kdy si obstarávají základní prostředky (včetně alkoholu) násilnou cestou. Začínají krádeže ve velkém, rabování. Nejdříve obchodních center, následně menších obchodů, domů a bytů, kde je možné si jídlo a další prostředky obstarat.


Nastává anarchie a první větší střety s policií a ozbrojenými občany. Narůstají ztráty na obou stranách. Policie není schopna banditismu v tak velkém měřítku zabránit. Sama je často terčem útoků a úspěšných snah ozbrojit se na úkor příslušníků policie. Je třeba si uvědomit, že větší část zahraničních dělníků má na rozdíl od mladší části zdejší populace za sebou několikaletou základní vojenskou službu, někteří dokonce i bojové zkušenosti. Znají naši řeč a umí se pohybovat v našem prostředí. Jsou mnohem silnější a otužilejší, a to nejen fyzicky. A mohou jich být statisíce, s jedinou touhou – přežít, případně se vrátit domů, za svými rodinami. Za každou cenu.


Vážený pane prezidente.


Vzhledem ke skutečnosti, že mezi našimi členy i sympatizanty jsou bývalí i současní příslušníci Armády ČR a Policie ČR, včetně vysokých důstojníků a generálů, máme dostatek informací o reálném – tedy nikoliv jen proklamovaném – stavu ozbrojených sil, které mají chránit a bránit území České republiky. Jsme dobře informováni jak o značném personálním podstavu v Armádě ČR i Policie ČR, tak o zanedbaném výcviku řadových příslušníků těchto ozbrojených složek, vyjma elitních útvarů AČR a PČR, které však pochopitelně nemohou plně pokrýt případnou změněnou bezpečnostní situaci.


Znepokojuje nás, jak příslušné orgány ústřední státní správy podceňují výše uvedené bezpečnostní riziko, povolují další přísun zahraničních dělníků, a nečiní přípravy na zvládnutí mimořádné situace takových rozměrů.


Deklarujeme svoji připravenost být v případě vzniku mimořádných situací velkého rozsahu a celostátního dopadu plně k dispozici orgánům státní správy a samosprávy ke zvládnutí mimořádných situací jako dobře organizovaná, vybavená a vycvičená síla, která je plně připravena sloužit občanům České republiky při ochraně a obraně jejich životů, zdraví a majetku.


V památný den 28.10.2019


MUDr. Marek Obrtel, velitel Národní domobrany


Ivo Gec, velitel Zemské domobrany


Ing. Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze za mír

 

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie počet pracujících cizinců v ČR stále roste. V roce 2004 zaměstnaní cizinci tvořili necelých 7%, v polovině roku 2019 už to bylo 13,2 %. Od konce roku 2018 počet pracujících cizinců stoupl o 38 tisíc a v polovině letošního roku dosáhl hranice téměř 700 tisíc osob. A to ve statistice nejsou zahrnuti cizinci, ze kterých jsou již papírově čeští občané, nebo zde prostě pracují načerno.

Naprostá většina zahraničních pracovníků je u nás jako zaměstnanci. MPSV k 30. 6. 2019 registrovalo rekordních 606 483 zahraničních pracovníků. Cizinci z EU tvoří 60% (zejména Slováci a Poláci).

V žebříčku cizinců ze třetích zemí jasně kralují Ukrajinci - na konci loňského roku zde pracovalo 121 086 Ukrajinců, za letošní půl rok jich přibylo dalších asi 32 tisíc.

 

Analýza bezpečnostních rizik pro ČR

Pro potřeby velení domobraneckých organizací byla koncem roku 2018 štábem domobrany vytvořena analýzy rizik, která v ČR i Evropě reálně hrozí. Mezi události, které mohou bezprostředně nastat, patří mimo jiné finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů. Z důvodu okamžitého propuštění agenturních pracovníku, tedy převážně cizinců a potenciílně i bez vyplacení mezd se tito lidé ocitnou prakticky na ulici bez prostředků, potravin, lékařské péče a bez možnosti návratu domů. Na takovouto situaci, z uvedebých důvodů, hrozí navazující banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu finančně-ekonomická krize. Případná další ekonomická krize podle odborníků, může být výrazně horší než to, co jsme dosud v této oblasti zažili. Ne nadarmo se říká, že finanční krize roku 2008 byla jen lehkou zatěžkávací zkouškou proti tomu, co nastane.

 

Možný důsledek - banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu ekonomická krize.

Tento scénář je v podstatě logickým vyústěním zničující finančně-ekonomické krize. Jaká je výchozí situace pro jeho naplnění:

V době trvalého ekonomického růstu a relativního blahobytu postrádá řada velkých i menších firem dostatek pracovníků. Stále se hovoří o minimální nezaměstnanosti a tedy o nutnosti dovážet pracovníky do zdejších montoven ze zahraničí. Zejména ze zemí bývalého Sovětského bloku jako je Ukrajina a Moldávie, z Mongolska nebo zemí Balkánu. Pouze zde se totiž dají nalézt lidé, kteří jsou ochotni a schopni pracovat za nízké mzdy, za které by naši obyvatelé do práce určitě nechodili.

Mezi imigranty z Afriky nebo arabských zemí nalezneme jen minimum lidí, ochotných a především schopných pracovat například v českých automobilkách. Statistické údaje západních zemí hovoří zcela jasně – do pracovního procesu se daří zařadit pouze počty imigrantů v promile, kteří v posledních letech zavítali do jejich zemí.

Většina imigrantů u nás je jazykově a kulturně příbuzná, a na rozdíl od muslimů k nám přijeli pracovat, nikoliv vysávat státní rozpočet, dobývat a likvidovat své hostitele. Hlavním motivem těchto imigrantů nebo zahraničních pracovníků je snaha vydělat zde takové peníze, které budou sloužit nejen pro uživení jich samotných, ale i jejich rodin, které často zanechali doma a pro které jsou peníze došlé ze zahraničí důležitým zdrojem příjmů. Nejnovější čísla hovoří o tom, že za rok 2018 poslali zahraniční pracovníci do svých domovských zemí přes 47 miliard korun.

Již nyní jsou zejména ve středních Čechách města, kde zahraniční dělníci tvoří až o 2/3 více než je počet zde žijících obyvatel. Většinu času tráví buď v práci, nebo na ubytovnách. Jen někteří si dovolí luxus utrácet těžce vydělané koruny za nějakou zábavu. Takže až na ojedinělé excesy, které mají v poslední době stoupající tendenci, dosud nejsou se zahraničními pracovníky žádné masové problémy.

Co se stane, až se naplní uvedený scénář a naplno vypukne mohutná hospodářská krize a práce nebude dostatek ani pro naše lidi? Začne se masivně propouštět. Kdo bude propuštěn první - bude to generální manažer, vedoucí provozu nebo zahraniční námezdní síla, často nekrytá žádnou smlouvou, garantující ochrannou lhůtu nebo nějaké odstupné?

Akcionáře nebo provozního ředitele nebude zajímat, co se bude s těmito bývalými pracovníky dít dále. Akcionáře zajímá pouze minimalizace ztrát a maximaliyace zisků. Ředitel je placen od toho, aby provedl nepopulární opatření. Další životní osudy svých bývalých zaměstnanců ho opravdu nezajímají. Ovšem nás by zajímat měly. Protože se jejich osud může bezprostředně dotknout každého z nás.

Proč?

Většina zahraničních dělníků je zde pouze za jediným účelem – vydělat co nevíce peněz a ty následně poslat svým rodinám do zemí, odkud přišli. Proto zde žijí skromně, jejich jídlo je to nejlevnější, co je možné v obchodech koupit, bydlí po několika v laciných ubytovnách a na zábavu jako je kino nebo hospoda opravdu nemají dostatek zbytných peněz. Tito lidé jsou bez větších zásob a finančních úspor. Nyní se dostanou bez prostředků na ulici – bez zaměstnání, bez jídla a finančních prostředků nutných na to, aby se vrátili ke svým rodinám.

Hladový člověk bez rodiny je zoufalý člověk. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Scénář takřka hororový: v důsledku rychlé a zničující finanční krize zastavuje většina podniků, zaměstnávajících zahraniční dělníky, provoz. Na hodinu a bez odstupného jsou propuštěny statisíce zahraničních zaměstnanců. Nemají žádné úspory, aby zde mohli delší dobu přežívat, nemají ani na to, aby si zajistili klidný odjezd do svých domovů - do Mongolska, Nepálu, Albánie, na Ukrajinu. Kde na to vezmou prostředky? Jak se budou živit, čím cestovat domů? Při těchto vysokých počtech ani není možné takový exodus, imigraci naruby, v reálném čase logisticky zvládnout.

Začnou mít hlad, žízeň, dostavuje se frustrace, beznaděj a vztek. Jsou zaznamenány první případy, kdy si obstarávají základní prostředky (včetně alkoholu) násilnou cestou. Začínají krádeže ve velkém a rabování. Nejdříve obchodních center, následně menších obchodů, domů a bytů, kde je možné si jídlo a další prostředky obstarat.

Nastává anarchie a první větší střety s policií a ozbrojenými občany. Narůstají ztráty na obou stranách. Policie není schopna nepokojům v tak velkém měřítku zabránit. Sama je často terčem útoků a úspěšných snah ozbrojit se na úkor příslušníků policie. Je třeba si uvědomit, že větší část zahraničních dělníků má na rozdíl od mladší části zdejší populace za sebou několikaletou základní vojenskou službu, někteří dokonce i bojové zkušenosti. Na rozdíl od imigrantů z Afriky nebo muslimských zemí jsou takřka k nerozeznání od zdejších obyvatel. Znají naši řeč a umí se pohybovat v našem prostředí. Jsou mnohem silnější a otužilejší, a to nejen fyzicky. A mohou jich být statisíce, s jedinou touhou – přežít, případně se vrátit domů, za svými rodinami. Za každou cenu.

 

Na závěr.

Nikoho nestrašíme, nešíříme žádné hoaxy ani poplašné zprávy, jak se nám budou snažit podsunout ti, kteří nechtějí vidět pravdu, která nemá s jejich vysněným světem nic společného. Objevuje se stále více příznaků, které už nemohou opominout ani maintreamoví ekonomové a pisálci, že se začíná hospodářství v Německu, zejména automobilový průmysl, zadrhávat. A vzhledem k propojenosti naší a německé ekonomiky a procentu našeho průmyslu se zaměřením na automotive je jen otázka času, kdy problémy dorazí k nám. České podniky nebo pobočky nadnárodních koncernů začnou zavírat nebo omezovat výrobu – už se to začíná dít, stačí si najít patřičné informace.

Pokud se světová, evropská a zejména německá ekonomika dostane do recese nebo ještě hůře do vážné ekonomické krize, poneseme všichni velmi citelně následky dosavadní predátorské politiky nadnárodních korporací, které ve snaze minimalizovat náklady a maximalizovat zisky do naší země dovážejí stále více a více zahraničních pracovníků, aniž by na sebe vzaly odpovědnost za jejich další osud. Také stát veřejnou podporou těchto praktik naprosto selhává ve své úloze regulátora a ochránce životních zájmů svých občanů, neboť nejen nebrání neustálému přílivu cizích pracovníků na své území, ale ani není dostatečně připraven čelit rizikům a následkům vyplývajícím z příchodu vážných ekonomických problémů.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...