VYJÁDŘETE SOUHLAS S OBSAHEM DOPISU NA ... www.petice24.com ...


V Praze dne 11.11.2018

 

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi

 

Vážený pane premiére,

tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme jako na předsedu vrcholného orgánu odpovědného za zajišťování bezpečnosti České republiky, mezi jehož zákonné povinnosti, mimo jiné, patří:

  • vyhodnocování možných rizik a hrozeb v oblasti bezpečnosti státu a přijímání nezbytných opatření ke snížení resp. redukci těchto rizik
  • rozhodování o strategické koncepci obrany státu, plánování a organizování přípravy státu k obraně
  • rozhodování o opatřeních k účinnému fungování bezpečnostního systému státu, koncepci použití ozbrojených sil i přípravy občanů k obraně státu a spoluúčasti na zajištění jeho bezpečnosti

Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především z

  • stávající a nadále očekávatelné migrace z oblastí s odlišnou kulturou a chápáním lidských práv v řadě případů neslučitelných s evropskými zvyklostmi
  • plánovaného odstoupení Spojených států amerických od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu

Oba zmíněné faktory představují velké bezpečností riziko s nezanedbatelným potenciálem vyústit až do válečného stavu na území Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Zajištění bezpečnosti státu v takovém případě pomocí stávajících ozbrojených sborů (zejména Policií ČR a Armádou ČR) může být nedostatečné a neobejde se bez přispění civilních obyvatel. Podíl občanů na obraně státu sice vyplývá z platných zákonů, aby však byla pomoc obyvatel účinná, musí jí předcházet adekvátní a systematická příprava k obraně státu.

Obracíme se na Vás proto, jako představitelé jednoho z existujících zájmových spolků, který svojí činností navazují na principy civilní obrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace. Veškerá činnost vedoucí k naplnění hlavního účelu spolku je samozřejmě prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů České republiky.

S vědomím současných i v budoucnu očekávatelných bezpečnostních rizik a hrozeb na území České republiky Vás tímto dopisem žádáme, abyste z pozice předsedy vlády inicializoval legislativní proces, a pověřil jeho přípravou příslušné ministry, vedoucí k legislativnímu ukotvení působnosti tzv. „branných spolků“, které by staly dalším prvkem v zajištění bezpečnosti České republiky v duchu ustanovení Čl. 3 zákona č. 300/2000 Sb. o bezpečnosti České republiky. V procesu definování rámcových podmínek fungování branných spolků i v přípravě potřebné legislativy nabízíme své odborné znalosti a zkušenosti.

Hlavním účelem branných spolků by mělo být naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Při naplňování hlavního účelu se branné spolky, pod záštitou a podporou státu, zaměřují především na

  • aktivní rozvíjení znalostí a dovedností členů spolku (občanů České republiky) při jejich přípravě na zajištění bezpečnosti státu, tj. zejména v oblastech civilní obrana i ochrana, taktika zvládání mimořádných situací, první pomoc, spojení a komunikace, střelba a manipulace se zbraněmi
  • úzkou a účinnou spolupráci členů spolku s orgány místní samosprávy, ozbrojenými složkami státu a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění bezpečnosti a obrany státu a to především ve své domovské oblasti, tj. na úrovni obce případně kraje

Oslovujeme Vás veřejnou cestou tímto otevřeným dopisem, neboť bezpečnost České republiky se týká všech jejich občanů a žádáme Vás, abyste projevil politickou odpovědnost a k celé věci se vyjádřil.

 

S úctou a pozdravem                                                                                                             

 

Ing. David Buchtela, Ph.D., v.r., předseda ZEM-DOM z.s.

Ivo Gec, v.r., člen spolkové rady ZEM-DOM z.s.

Mgr. Aleš Přichystal, v.r. ., člen spolkové rady ZEM-DOM z.s.

pplk..v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, v.r., předseda Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.


VYJÁDŘETE SOUHLAS S OBSAHEM DOPISU NA ... www.petice24.com ...

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...