„Vlastenec není ten, kdo mluví o lásce ke své zemi, ale ten, kdo je připraven za ni položit život.“

Vasilij Zajcev, legendární sovětský odstřelovač v bitvě u Stalingradu

 

Často slyším na adresu domobranců slova despektu a opovržení – jo, to jsou ti obtloustlí staříci nebo životem nedocenění muži středního věku, kteří běhají po lesích a hrají si tam na vojáky. Něco mezi neškodnými blázny a naivními hlupáky. Navíc proč bychom měli mít nějakou domobranu, když tu máme profesionální armádu a stále se rozrůstající neméně profesionální policejní sbor? Často tato slova slýcháme právě od těchto profesionálů. Podle názoru již značně neprofesionálních úředníků Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra „jednotlivé buňky (domobrana žádné buňky nezná, základní taktickou jednotkou jsou skupiny – pozn. autora) často tvoří jednotlivci, převážně důchodového a předdůchodového věku. Někteří z nich jsou aktivní jen ve virtuálním prostředí“ (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti Souhrnná situační zpráva 3. čtvrtletí roku 2018“, MV ČR)

Je tomu skutečně tak, opravdu nemáme nic lepšího na práci, než si ve svém volnu hrát na vojáky? Cvičit, vylepšovat si vybavení, získávat další zkušenosti, organizovat se, zocelovat a stmelovat?

Všem těmto na nás s despektem hledícím lidem bych chtěl říci:

Skutečně si myslíte, že členové domobrany - bývalí vojáci ČSLA a Armády České republiky, účastníci bojových misí v Afghánistánu, Iráku nebo na Balkáně s válečnými zkušenostmi, mají potřebu hrát si jako kluci na vojáky?

Skutečně si myslíte, že plukovníci v záloze, kteří v době své aktivní služby veleli jednotkám o mnoha tisících vojáků s množstvím bojové techniky, které dnešní naše armáda nemá v počtech ani jako celek, podílející se na cvičeních v rozsahu o kterém si dnešní NATO může nechat jen zdát, mají ve svém důchodovém věku potřebu hrát si jako kluci na vojáky?

Skutečně si myslíte, že tátové od rodin, vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, dělníci z třísměnných provozů nebo soukromí podnikatelé, nemají nic lepšího na práci, než si hrát jako kluci na vojáky?

Pokud si to stále myslíte, je mi vás upřímně líto, protože nemáte schopnost vidět dále než na špičku svého nosu. Neznáte slova jako vlast, vlastenectví, hrdost na odkaz svých předků a povinnost přenechat toto dědictví v pokud možno ještě lepším stavu pro další generace našich dětí a vnuků.

Muži, ale často i ženy, kteří se ve svém volném čase a za svoje peníze (na rozdíl od činnosti většiny bohatě dotovaných politických „neziskovek“) učí připravovat se na věci možné příští, aby dokázali ochránit a ubránit svoje rodiny a svoji zemi, opravdu nejsou kluci, hrající si na vojáky. Jsou to skuteční vojáci ve válce o budoucnost naší země! 

Krátká historie současných domobran  

Myšlenka na vznik domobrany vzešla v létě roku 2015 z politické strany Národní demokracie. V listopadu 2015 byly spuštěny první domobranecké webové stránky. O něco později vznikl spolek Národní domobrana ČR. Původní idea byla zřídit domobranu jako organizovanou složku strany, později se od této myšlenky upustilo a Národní domobrana začala žít vlastním životem.

Je konec roku 2015, kdy je Evropa díky promyšlenému plánu německé kancléřky Merkelové zaplavena statisíci nelegálních imigrantů a prudce se zhoršuje bezpečnostní situace většiny zemí západní Evropy. Řada občanů České republiky si začíná uvědomovat, že to vzhledem k otevřenosti našich hranic a reálné nemožnosti našich bezpečnostních sborů tyto hranice v krátké době uzavřít, znamená i bezprostřední ohrožení našich domovů. Projevuje se naplno pravidlo, že celkové počty aktivních členů domobrany jsou přímo úměrné pocitu bezpečí a stavu bezpečnosti ve společnosti. Do nově vzniklé Národní domobrany se začaly hlásit týdně desítky až stovky nových členů.  V únoru 2016 došlo k definitivnímu osamostatnění a předání velení nad domobranou Radě ND (v čele s velitelem podplukovníkem v záloze Markem Obrtelem, který se stal pro mnoho domobranců morální autoritou), která tuto domobranu ve stejném složení vede dodnes. Na konci roku 2016 se uskutečnila první větší akce domobrany s názvem ROSA – symbolické uzavření části hranic ČR plotem.

V průběhu následujícího roku však začaly první problémy s částí „polních velitelů“ ND, což byli velitelé skupin a krajů, kteří odmítali příliš politické směřování Národní domobrany a usilovali o zvýšení praktických dovedností domobranců, zejména v oblasti vojenské přípravy a taktického výcviku. Rada ND však toto příliš „militaristické“ směřování části velitelů odmítnula, takže došlo k nevyhnutelnému – k odchodu nespokojené části skupin do nově vzniklé Zemské domobrany, která ohlásila svůj vznik k památnému datu 28. října. Během následujících měsíců se situace vytříbila, aktivní skupiny si vybraly, do které z domobran se zařadí. 

Na domobraneckou scénu vstupuje Zemská domobrana

Nově vzniklá Zemská domobrana se od počátku deklarovala jako dobrovolný spolek osob s pevnou územní velitelskou strukturou a zejména jako organizace striktně nepolitická. Jako své hlavní cíle si Zemská domobrana stanovila získávání potřebných znalosti a dovednosti pro zvládnutí mimořádných událostí. Konktrétně se jedná o oblasti jako je střelba a manipulace se zbraněmi, taktika přežití při mimořádných situacích, zvládání zásad první pomoci, spojení a komunikace a civilní obrana i ochrana (CO).

Vzhledem ke skutečnosti, že roky již fakticky neexistuje Civilní obrana, a ochrana obyvatelstva se zúžuje na zvládání přírodních katastrof jako jsou povodně nebo havárie jaderných elektráren, případně na lokální blackout trvající řádově dny, vidí Zemská domobrana velký prostor pro spolupráci s obcemi při šíření vzdělávání veřejnosti, jak se zachovat se při řešení různých nenadálých krizových situací. Je pro dnešní dobu a režim příznačné, že tyto snahy o pomoci místním úřadům při přípravě obyvatel na skutečně mimořádné události velkého a dlouhodobého rozsahu, byly pracovníky Ministerstva vnitra hodnoceny jako „významné bezpečnostní riziko“ (Projevy extremismu a předsudečné nenávisti. Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2018).

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice zavedla Zemská domobrana od 10. března 2018 vlastní SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování členů domobrany ale i široké veřejnosti na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky.

Účelem zavedení systému včasného varování je přenos aktuálních informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci vlastních operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v těchto operačních plánech. Aktivace jednotlivých bezpečnostních stavů je vyhrazena pro nejvyšší stupeň velení domobrany. SVAR je trvale umístěn na titulní straně webu Zemské domobrany (http://zemskadomobrana.org ), kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé regiony České republiky.    

ZD se nesnaží vytvořit masovou organizaci, ale dobře připravený celek na zvládání mimořádných situací – od případných ozbrojených konfliktů v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem, přes zvládání důsledků finančně-ekonomické krize mimořádné intenzity (např. banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků v ČR jako logický důsledek rychlého postupu finančně-ekonomické krize) až po dlouhodobý celoplošný blackout. Na zvládání žádné z těchto extrémních situací není Česká republika fakticky připravena. A naše armáda? Stačí si vzpomenout, kolikrát v moderní historii České republiky nás naše armáda bránila. Ne, že by nechtěla. Ale politici to neumožnili. Nebránila nás ani jednou.    

Velký důraz proto Zemská domobrana klade na přípravu současných i budoucích velitelů všech stupňů a na vytvoření jednotných metodik pro všechny činnosti domobrany. Pro velitele jsou pořádány pravidelná velitelsko-štábní cvičení, kde se kde se vojensko – odborně vzdělávají velitelé obou domobran. 

Domobrany dnes už cvičí a plánují společně

Ani v dobách největšího rozkolu mezi velením Národní a nově vzniklé Zemské domobrany nepřestaly osobní kontakty a přátelské vazby mezi veliteli na středním stupni velení. Díky nim se někteří velitelé ND mohli účastnit na dlouhodobém programu vzdělávání velitelů, který má Zemská domobrana. Členové skupin ND se také mohli účastnit řady taktických cvičení přímo v terénu.

Navzdory přání úředníků Ministerstva vnitra a BIS, kteří opakovaně ve svých zprávách hovoří o trvalých rozporech mezi velením Zemské a Národní domobrany, proběhla v prvních dvou víkendech měsíce prosince společná cvičení obou domobran ZIMNÍ VÍTR. Cvičení se uskutečnilo na dvou místech, kdy zvláště cvičily moravské a zvláště české skupiny. Hlavním cílem cvičení bylo prověření součinnosti obou domobran, které již nyní koordinují svůj výcvik díky jednotné metodice, vzniklé prací vojenských odborníků ve společném štábu (do práce štábu se navíc stále více zapojují bývalí důstojníci a praporčíci z organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír).

Další novinkou, která výrazně pozitivně ovlivnila přípravu a průběh cvičení, byla skutečnost, že v rámci cvičení velení nad moravskými skupinami převzali velitelé Zemské domobrany a v rámci cvičení v Čechách tomu bylo naopak, tedy všem domobraneckým skupinám zde veleli velitelé z Národní domobrany. Tato novinka byla přítomnými vysoce hodnocena, protože v praxi prokázala připravenost vzájemné spolupráce v případě mimořádných situací. Jinak řečeno – až přijde nějaký průšvih, budeme stát vedle sebe a bude úplně jedno, jaký znak domobrany máme na levém rukávu uniformy!

Jak je již zvykem, po skončení taktických cvičení proběhlo společné velitelsko-štábní cvičení, kde se nadále vojensko – odborně vzdělávají velitelé obou domobran. Větší část cvičení byla věnována přednáškám instruktorů na odborná témata, např. Obrana proti dronům a nízkoletícím letadlům, Ochrana proti zbraním hromadného ničení, Ženijní příprava, Logistické zabezpečení, Obrana malých sídelních prostor, Psychologie krizových stavů (bojový stres), Hloubkový průzkum a zpravodajská činnost, Osobnost a úkoly velitele ve výcviku a boji, První zdravotní pomoc v bojových podmínkách, Koncepce přípravy domobranců na ochranu měkkých cílů, atd.

Buďme připraveni na nejhorší, ale očekávejme nejlepší

Svět, ve kterém žijeme, rozhodně není světem klidu a míru. Balancujeme na hraně velkého konfliktu mezi jadernými mocnostmi, blahobyt a mír Evropy rychle devastují mnohé neřešené krize, z nichž ta imigrační hrozí likvidací všeho, co vybudovaly generace našich předků a co evropští politici nejsou ochotni nebo schopni bránit. V celé západní civilizaci se vybudovaly velké příkopy uvnitř národů, názorové neshody se ale prohlubují mezi přáteli, ale i rodinami.

Můžeme proto očekávat cokoliv a kdykoliv. Iluze pohody a prosperity končí, začněme se intenzivně připravovat na věci možné příští. Nikdo z nás netuší, kdy a co konkrétně přijde, očekávejme však raději horší než lepší varianty.

Domobrany se snaží všestranně připravit na možné varianty vývoje ve světě, Evropě i v naší zemi. Jsou připraveni bránit a chránit svoje rodiny, svoje přátele i všechny ostatní lidi, kteří o to a kteří za to stojí. Členové domobrany jsou připraveni stát se skutečnými vojáky DOMO-OBRANY, jak to mají napsáno na označení svých uniforem!  

---

Aleš Přichystal

Náčelník štábu Zemské domobrany

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...