STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Stanovy spolku jsou, dle §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) základním dokumentem, nezbytným pro založení i další činnost spolku. Stanovy obsahují minimálně informace o názvu a sídlu spolku, účel a aktivity spolku, určení statutárního orgánu, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení, jak jim budou práva a povinnosti vznikat či zanikat.

Společně se založením spolku ZEM-DOM z.s., ke dni 25.11.2017, byly sepsány stanovy spolku platné dodnes. V březnu roku 2019 však proběhla změna ve struktuře spolku, spojená s ustanovením spolkových odborných divizí. Tato změna vyžaduje i změnu znění stanov spolku. Nové stanovy spolku, platné ke dni 1.9.2019, byly schváleny na jednání členské schůze spolku dne 20.8.2019.

STANOVY PLATNÉ (ke dni 1.9.2019)