STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (S.O.B)

STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize S.O.B), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana...

Stanovy spolku jsou, dle §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) základním dokumentem, nezbytným pro založení i další činnost spolku. Stanovy obsahují minimálně informace o názvu a sídlu spolku, účel a aktivity spolku, určení statutárního orgánu, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení, jak jim budou práva a povinnosti vznikat či zanikat.

Společně se založením spolku ZEM-DOM z.s., ke dni 25.11.2017, byly sepsány stanovy spolku platné dodnes. V březnu roku 2019 však proběhla změna ve struktuře spolku, spojená s ustanovením spolkových odborných divizí. Tato změna vyžaduje i změnu znění stanov spolku. Návrh znění stanov, platných ke dni 1.9.2019, bude v brzké době předmětem jednání členské schůze spolku.

STANOVY PLATNÉ (ke dni 25.11.2017)

STANOVY NOVÉ (návrh ke dni 1.9.2019)

předseda spolku, velitel divize S.O.B
místopředseda spolku, velitel divize Z.D.
místopředseda spolku, náčelník rep. štábu