Stanovy spolku jsou, dle §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) základním dokumentem, nezbytným pro založení i další činnost spolku. Stanovy obsahují minimálně informace o názvu a sídlu spolku, účel a aktivity spolku, určení statutárního orgánu, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení, jak jim budou práva a povinnosti vznikat či zanikat.

Společně se založením spolku ZEM-DOM z.s., ke dni 25.11.2017, byly sepsány stanovy spolku platné dodnes. V březnu roku 2019 však proběhla změna ve struktuře spolku, spojená s ustanovením spolkových odborných divizí a v září 2019 proběhla změna ve vedení spolku. Tyto změny vyžadují i změnu znění stanov spolku. Nové stanovy spolku, platné ke dni 21.9.2019, byly schváleny na jednání členské schůze spolku dne 20.9.2019.

STANOVY PLATNÉ (ke dni 21.9.2019)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...