Výstrojní řád popisuje doporučené vzory a typy stejnokroje člena spolku ZEM-DOM z.s. a je určen všem členům, kteří chtějí dobrovolně a na vlastní náklady vyjádřit příslušnost ke spolku ZEM-DOM z.s. resp. k jedné z jeho spolkových divizí.

Spolek ZEM-DOM z.s. nemá v žádném případě v úmyslu předstírat, že jsou jeho členové součástí Armády ČR ani jiných ozbrojených sborů ČR. Následující doporučené označení stejnokroje člena spolku má proto za cíl maximálně se od těchto sborů odlišit tak, aby nemohlo docházet k záměně. Členům spolku je doporučeno využít v maximální míře odlišujících prvků, aby se vyhnuli případnému přestupkovému řízení.

Podrobněji viz VÝSTROJNÍ ŘÁD.

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA (C.O.O.)

STRÁŽ CIVILNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize C.O.O.), založená 15.3.2019 a zaměřená zejména na oblast civilní ochrany a zajištění ochrany tzv. měkkých cílů v obci resp. kraji. Pod pojmem civilní ochrana je podle dnešní legislativy chápán souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a...

ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

ZEMSKÁ DOMOBRANA je spolková odborná divize spolku ZEM-DOM z.s. (dále divize Z.D.), založená 28.10.2017 (skutečně před založením spolku ZEM-DOM z.s.) a zaměřená především na oblast civilní obrany a přípravy občanů k obraně státu. Zemská domobrana je dobrovolný sdružení osob (normálně žijících civilním životem a v případě nutnosti mobilizovaných), členů spolku (divize Z.D.) označovaných jako...